Azhenyn kozy, Askhat Akhmedyarov

Azhenyn kozy, Askhat Akhmedyarov

SKU: AA_15

Askhat Akhmedyarov

Azhenyn kozy (grandmother's inheritance)

Сauldron

2016

Art Fest Astana, 2016

Curator Aygerim Kapar