Kazakh Bottle, Saken Narynov

Kazakh Bottle, Saken Narynov

SKU: SN_07

Saken Narynov

Kazakh Bottle

Metal

1200 x 600 x 900 cm (472,4 x 236,2 x 354,3 in)

2015