Portrait of Ida Rubenstain, remake, Bakhyt Bubikanova

Portrait of Ida Rubenstain, remake, Bakhyt Bubikanova

SKU: BB_12

Bakhyt Bubikanova

Portrait of Ida Rubenstain, remake

photoprint 

88 x 140,8 cm (34,6 x 55,4 in)

2013

    Size
    Acquire